Kestävän kehityksen opintokokonaisuuden opiskelijoiden vapaavalintainen opintojakso (4 op)

Taloudessa siirrytään enenevästi tavaroiden omistamisesta palveluiden käyttämiseen, ja osaamista myydään tuotteiden lisäksi palveluina. Koulutuksessa perehdytään uusien tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun sekä hinnoitteluun ja vihreään viestintään. Koulutuksessa tarkastellaan tuotekehitysprosessia, tuotteiden hinnoittelua ja selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää ympäristöpanostuksia yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä.

Ympäristölainsäädäntö, yritysten vastuu ja toiminnan valvonta ovat osa koulutuksen sisältöä. Lisäksi luodaan katsaus tulevaisuuden määräyksiin ja vaatimuksiin. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti varustamoja ja satamia ohjaavat säädökset.

Koulutus perehdyttää jätehuollon ympäristövaikutuksiin ja jätehuoltotoimintojen kehittämiseen. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan ympäristöjärjestelmiä ja niiden merkitystä osana yrityksen laadunhallintaa. Jätehuoltoa ja ympäristöjärjestelmiä lähestytään meriklusterisidonnaisten yritysten näkökulmasta.

Opintojaksossa perehdytään energia-asioiden ja kiertotalouden väliseen yhteyteen, sekä siihen miten energian kulutusta voi vähentää omassa yrityksessä. Koulutuksessa tutustutaan uusiutuvien energianlähteiden käytön mahdollisuuksiin ja reunaehtoihin merenkulussa, sekä käsitellään energian käytön tehostamisen vaatimia investointeja ja niiden kustannuksia. Lisäksi koulutuksessa perehdytään meriliikenteen ja -teollisuuden ympäristövaikutuksiin.

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri täydennyskoulutuksen ensimmäinen opintojakso "Kiertotalous" -sisältää tutustumista kiertotalouden teemoihin ja ydinajatukseen. Opintojakso toimii johdantona opintokokonaisuudelle, ja sen aikana kartoitetaan ja sovelletaan keinoja, joilla kiertotalous voi tuottaa lisäarvoa yritysten liiketoiminnalle. Lisäksi opiskelijat ymmärtävät kiertotalouden, kestävän kehityksen ja yritysten liiketoiminnan kehittämisen välisen yhteyden kurssin suoritettuaan. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. tuotteiden käyttöaika ja uudelleenvalmistus, jätteiden kierrätys ja uudelleenkäyttö, jäteraaka-aineiden hyödyntäminen, materiaalitehokkuus sekä tuotantoprosessien ja logistiikan merkitys.

MERIOSAAJAT on teemoitettu verkko-oppimismateriaali, jonka aiheina on tuotantoprosessien hallinta ja johtaminen, hinnoitteluosaaminen ja riskienhallinta.

Itseopiskeluun sopivan materiaalin haltuunotto tehostaa yritysten liiketoimintaa ja mahdollistaa tuloksen kasvattamisen. Keinona toiminta- ja palveluprosessien kehittäminen, joko yksittäisten työntekijöiden tai koko henkilöstön kouluttamisen kautta. Oppimateriaalit ja opintojenohjaus ovat maksuttomia. Opinnot eivät tuota opintopisteellistä tutkintotodistusta. 

Hankkeen rahoittajat