Tavoitteet

Ohjelmistotuotanto (software engineering) käsittää monimutkaisten ohjelmistojärjestelmien suunnittelun, toteuttamisen ja ylläpidon liiketoimintaorganisaatiossa.

Kurssin suorittaneet opiskelijat tuntevat:
- ohjelmistotuotannon erityispiirteet ja haasteet insinöörialana
- ohjelmistokehitysprosessin kokonaisuuden ja projektityöskentelyn periaatteet
- asiakkaan roolin ohjelmiston suunnittelu- ja toteutusprosessissa
- ketterien työmenetelmien periaatteet ja osaavat soveltaa yhtä menetelmää
- jatkuvan kehittämisen(DevOps) toimintamallin ja sen menetelmien jatkuva integraatio(CI)/jatkuva toimitus(CD) periaatteet

Opintojakso vahvistaa seuraavia työelämävalmiuksia: esiintymistaidot, moniammatillisuus, organisointi- ja koordinointitaidot, projektinhallinta ja yhteistyö- ja neuvottelutaidot.
Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan ja tietokantajärjestelmien perusteet sekä erityisesti relaatiotietokantojen toimintaperiaatteet. Hän oppii mallintamaan pienen tietokannan ER-mallin mukaisesti ja muuntamaan sen edelleen relaatiotietokannaksi. Kurssin suorittanut opiskelija osaa lisäksi SQL-kieltä hyväksi käyttäen toteuttaa suunnittelemansa relaatiotietokannan sekä käyttää sitä kohdistamalla tietokantaan SQL:n tavallisimpia kysely- ja päivitysoperaatioita.