Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä liiketoiminnan etiikalla ja yritysvastuulla tarkoitetaan ja miten ne näyttäytyvät erilaisten organisaatioiden toiminnassa, erityisesti toimitusketjujen, markkinoinnin ja tietojärjestelmien johtamisessa. Tarkastelutaso ulottuu globaalien toimitusketjujen vastuullisuuden hallinnasta kuluttajakäyttäytymiseen, kauppaan sekä matkailuun ja edelleen yksilötasolle, esimerkiksi ammattietiikkaan ja tietosuojaan liittyviin eettisiin kysymyksiin.

Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman pro gradu -tutkielmat

Kaupan tutkimus -kurssi: kavlitatiivinen moduuli kl-2018 4. periodi

Pro gradu -työskentelyn käynnistyessä suoritettava opintojakso, jonka suoritettuaan opiskelijalla on käsitys talousmaantieteen kehityksestä tieteenalana sekä eräistä keskeisistä nykytutkimuksen lähestymistavoista. Opiskelija oppii hahmottamaan metodologisten valintojen merkityksen tutkimuksessa, oppii ymmärtämään tieteellisen tutkimusprosessin vaiheita sekä jäsentämään tutkimusraportin rakennetta.

Kansainvälinen matkailu kasvaa voimakkaasti ja kilpailu matkailijoista kiristyy yhä useampien alueiden lisätessä matkailun tuotekehitystä ja markkinointia. Matkailun tulevaisuuteen vaikuttavat myös monet maailmanlaajuiset ilmiöt: väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos, terrorismi, epidemiat jne. Lisäksi matkailijat vaativat yhä yksilöidympiä, laadukkaampia ja erikoisempia matkailutuotteita, -palveluja ja -kokemuksia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä voidaan hyödyntää matkailuun liittyen. Lisäksi opintojakso syventää opiskelijan perustietoja matkailuelinkeinon maantieteellisestä, sosiologisesta ja markkinointiin liittyvästä tutkimuksesta. Opintojaksoa suositellaan erityisesti opiskelijoille, jotka tekevät matkailuun liittyvää opinnäytetyötä.