4. Moodlen säännöt

  1. Käyttäydy hyvien tapojen mukaisesti.
  2. Moodleen pitää kirjautua vähintään kerran vuodessa niin kauan kuin haluaa tietojen säilyvän Moodlessa. Tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi hyödynnämme käyttämättömien käyttäjätilien automaattista poistoa, joka poistaa tilin, kun edellisestä kirjautumisesta on kulunut 12kk. Prosessi on automaattinen eikä siitä lähde erillistä tiedotusta. Joten muistakaa kirjautua mielellään esimerkiksi jokaisen syksyn ja kevään aluksi. Kirjautukaa mieluummin liian usein kuin liian harvoin. 
  3. Oikeus päästä kurssialueille on rajattu tietosuoja-asetuksen vaatimusten johdosta. Opiskelijan tietojen pitää yliopiston arkistointisääntöjen mukaisesti säilyä 6kk viimeisestä suoritusmahdollisuudesta, mutta tämän jälkeen ne pitäisi poistaa. Tällöin poistuu opiskelijan tehtävä- ja tenttivastaukset Moodlesta, keskusteluviestit, ja opiskelijan pääsy kurssialueelle. Ladatkaa itsellenne ne materiaalit, joita haluatte käyttää kurssin jälkeenkin.
  4. Moodlessa opiskelijalla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Ne löytyvät alapuolelta. Tutustukaa niihin huolellisesti.


Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Moodlessa:

Kirjaudu vähintään kerran vuodessa.

Opiskelija saa käyttöoikeudet kurssien alueilla oleviin aineistoihin ja oppimateriaaliin oman opiskelunsa yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että opiskelijalla on:

  • oikeus tallentaa Moodlessa olevaa aineistoa digitaalisessa muodossa
  • oikeus valmistaa oppimateriaalista paperitulosteita ja levittää niitä muille samaan koulutukseen osallistuville opiskelijoille
  • oikeus tehdä varmuuskopioita oppimateriaalista
  • oikeus muunnella aineistoa ja yhdistellä aineistoa muuhun opiskelumateriaaliin ja hyödyntää muunnelmia samalla tavoin kuin alkuperäisaineistoa
  • oikeus esittää ja näyttää aineistoa ja sen muunnelmia opiskeluun liittyvän opetuksen yhteydessä
  • oikeus saattaa aineisto muulla tavoin koulutukseen osallistuvien saataville koulutukseen liittyvien tehtävien täyttämiseksi (esimerkiksi ryhmätyötilanteissa).

Nämä käyttöoikeudet eivät ole siirrettävissä toiselle.

Oppimateriaalia mukaan lukien verkkokeskusteluja ei saa hyödyntää missään muussa yhteydessä kuin opetukseen liittyvässä opiskelukäytössä ilman materiaalin oikeudenhaltijan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

Edellä mainittujen käyttöoikeuksien nojalla valmistettuja kopioita ei saa käyttää, levittää, esittää tai näyttää julkisesti tai muutoin saattaa yleisön saataviin missään muussa yhteydessä kuin opetukseen liittyvässä opiskelukäytössä.

Opiskelijan tulee oppimateriaalia tai sen osia käytettäessä mainita oppimateriaalin tekijä ja muut oikeudenhaltijat hyvän tavan mukaisesti. Aineistoon sisällytettyjä oikeudenhaltijamerkintöjä ei saa poistaa.

Luennot ja muu opiskeluun liittyvä materiaali jaetaan vain yliopiston ylläpitämissä palveluissa (Moodle, työryhmätilat jne.) eikä niitä tule saattaa julkisesti saataville.

Sähköpostissa ja pilvipalveluissa ei saa käsitellä tai säilyttää henkilötietoja, tutkimussalaisuuksia, lähdesuojan säilyttämistä edellyttäviä tietoja, etnisiä arkaluontoisia kysymyksiä tai salassa pidettäviä tietoja kuten potilastietoja tai mitään muuta erityisesti suojeltavaa tietoa.

Opiskelija vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, joita Turun yliopistolle aiheutuu opiskelijan ohjeiden vastaisesta oppimateriaalin käytöstä.

Turun yliopistossa noudatetaan Oppimisen eettisiä ohjeita.


Turun yliopiston oikeudet ja velvollisuudet Moodlessa

Opiskelija antaa suostumuksensa siihen, että Turun yliopisto saa oikeuden käyttää opiskelijan valmistamaa aineistoa sen kurssin opetuksen yhteydessä, jolle opiskelija osallistuu.

Turun yliopisto saa valmistaa aineistosta kopioita millä tahansa tavalla, esittää ja näyttää aineistoja kyseisen kurssin opetuksen yhteydessä, levittää aineistoista tehtyjä tulosteita kurssille osallistuville opiskelijoille ja saattaa aineiston muiden kurssille osallistuvien opiskelijoiden saataviin tietoverkon välityksellä.

Turun yliopisto ei saa käyttää aineistoa kurssin päätyttyä eikä minkään muun kurssin yhteydessä, vaan tällaisesta käytöstä osapuolten on sovittava kirjallisesti erikseen.