Tavoitteet

Kurssilla tutustutaan ohjelmointikielten peruskäsitteisiin ja rakenteisiin, opetellaan ohjelmoinnissa tarvittavaa algoritmista ajattelua sekä hankitaan editorin kanssa työskentelyyn riittävä käytännön ohjelmointitaito. Keskeisin tavoite on oppia laatimaan pieniä, toimivia, 1-5 aliohjelman laajuisia sovelluksia, jotka perustuvat peräkkäisyyteen, valintaan ja toistoon.

Opintojakso vahvistaa seuraavia työelämävalmiuksia: esiintymistaidot, ongelmanratkaisutaidot, tieto- ja viestintätekniikan taidot ja viestintätaidot.
Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
- selittää ja soveltaa web- ja mobiiliohjelmoinnin tekniikoita ja peruskäsitteitä
- ohjelmoida yksinkertaisia sovelluksia JavaScriptillä
- rakentaa asiakaspuolen käyttöliittymiä ja komponentteja React-teknologialla
- kuvata ja soveltaa HTTP-protokollaa ja REST-arkkitehtuuria
- luoda palvelinpuolen Node.js-sovelluksia ja käyttää npm-pakettimanageria
- käsitellä HTTP-pyyntöjä ja käyttää tietokantoja palvelinpuolella
- etsiä ja poistaa ohjelmointivirheitä full stack -sovelluksista

Opintojakso vahvistaa seuraavia työelämävalmiuksia: luovuus, moniammatillisuus, ongelmanratkaisutaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot.

Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Tälle sivulle on kerätty kaikille kursseille yhteistä asiaa, liittyen opetukseen, aikatauluhin, yliopistohakuun ym.

Jos opiskelet avoimen kursseilla, mutta sinulla ei ole pääsyä tälle moodle-sivulle, lähetä viesti Katja Kivistölle katja.kivisto@utu.fi

Tavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija osaa

- ymmärtää tietotekniikan eri osa-alueiden perusteet sekä niiden yhteydet toisiinsa
- hahmottaa tietotekniikan mahdollistaman kommunikoinnin eri ulottuvuudet
- muodostaa kokonaiskuvan tietotekniikan historiasta
- motivoitua oppimaan tietotekniikan menetelmiä ja lähestymistapoja
- sijoittaa myöhempien opintojen sisällön osaksi suurempaa kokonaisuutta

Opintojakso vahvistaa seuraavia työelämävalmiuksia: luovuus, moniammatillisuus, ongelmanratkaisutaidot, tieto- ja viestintätekniikan taidot ja viestintätaidot.
Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen loogisten piirien tasolta lähtien. Opiskelija tietää yksityiskohtaisesti miten tietokone pystyy suorittamaan korkean tason ohjelmointikielen komentoja, mutta ymmärtää myös sen kykyjen rajat. Lisäksi opiskelija tuntee ns. tekoälyn piiriin kuuluvien hakuongelmien ja pelaamiseen liittyviä tärkeimpiä strategioita.
Kurssin tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee kaikki keskeiset olio-ohjelmointikielten käsitteet merkityksineen, ja osaa käyttää Javan olioihin liittyviä ominaisuuksia ja mekanismeja osana kirjoittamiaan ohjelmia.

Kurssin keskeisin sisältö on omien luokkien määritteleminen. Kurssilla opetetaan johdannonomaisesti perintä, siihen liittyvät käsitteet ja konstruktiot, poikkeukset ja geneerisyys esitietovaatimuksia syvemmin. Myös valmiiden tietorakenteiden ja muiden kirjastoluokkien käyttöä harjoitellaan. Yksinkertaisten sovellusten tekemistä ja tekstitiedostojen käyttöä käsitellään lyhyesti. Kurssi edellyttää opiskelijalta jatkuvaa itsenäistä ohjelmien kirjoittamista, kääntämistä ja testaamista.

Kurssilla esitellään tietojenkäsittelytieteen perustavaa ja keskeistä käsitteistöä.

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 26 op

Moodlesta seuraat pääasiassa

  • meneillään olevan kurssin foorumia sekä foorumeja
  • "Ryhmäsi oma keskustelualue/Tiedotukset"ja
  • "Ryhmäsi tärkeät tiedotukset".

Lue ensin Moodlen lyhyet käyttöohjeet. Sivun yläosassa on Turun ryhmän kokoontumisten aikataulu.


Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 26 op

Moodlesta seuraat pääasiassa

  • meneillään olevan kurssin foorumia sekä foorumeja
  • "Ryhmäsi oma keskustelupalsta"ja
  • "Ryhmäsi tärkeät tiedotukset".

Lue ensin Moodlen lyhyet käyttöohjeet. Sivun yläosassa on Turun ryhmän kokoontumisten aikataulu.