Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan ja tietokantajärjestelmien perusteet sekä erityisesti relaatiotietokantojen toimintaperiaatteet. Hän oppii mallintamaan pienen tietokannan ER-mallin mukaisesti ja muuntamaan sen edelleen relaatiotietokannaksi. Kurssin suorittanut opiskelija osaa lisäksi SQL-kieltä hyväksi käyttäen toteuttaa suunnittelemansa relaatiotietokannan sekä käyttää sitä kohdistamalla tietokantaan SQL:n tavallisimpia kysely- ja päivitysoperaatioita.

Opintojakso vahvistaa seuraavia työelämävalmiuksia: luovuus, moniammatillisuus, ongelmanratkaisutaidot, tieto- ja viestintätekniikan taidot ja viestintätaidot.

Web programming for open university students 2024 spring.

The Moodle area is for following course instances only:

 • DTEK2072-3004 Web-ohjelmointi (kokonaisuus), avoin yliopisto-opetus
 • DTEK2072-3006 Web-ohjelmointi, avoin yliopisto-opetus
 • DTEK2072-3007 Web Programming, Open University
 • Teacher: Juuso Rytilahti
Tavoitteet

Kurssilla tutustutaan ohjelmointikielten peruskäsitteisiin ja rakenteisiin, opetellaan ohjelmoinnissa tarvittavaa algoritmista ajattelua sekä hankitaan editorin kanssa työskentelyyn riittävä käytännön ohjelmointitaito. Keskeisin tavoite on oppia laatimaan pieniä, toimivia, 1-5 aliohjelman laajuisia sovelluksia, jotka perustuvat peräkkäisyyteen, valintaan ja toistoon.

Opintojakso vahvistaa seuraavia työelämävalmiuksia: esiintymistaidot, ongelmanratkaisutaidot, tieto- ja viestintätekniikan taidot ja viestintätaidot.

Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Tälle sivulle on kerätty kaikille kursseille yhteistä asiaa, liittyen opetukseen, aikatauluhin, yliopistohakuun ym.

Jos opiskelet avoimen kursseilla, mutta sinulla ei ole pääsyä tälle moodle-sivulle, lähetä viesti Katja Kivistölle katja.kivisto@utu.fi

 • Teacher: Vilho Kivihalme
Tavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija osaa

- ymmärtää tietotekniikan eri osa-alueiden perusteet sekä niiden yhteydet toisiinsa
- hahmottaa tietotekniikan mahdollistaman kommunikoinnin eri ulottuvuudet
- muodostaa kokonaiskuvan tietotekniikan historiasta
- motivoitua oppimaan tietotekniikan menetelmiä ja lähestymistapoja
- sijoittaa myöhempien opintojen sisällön osaksi suurempaa kokonaisuutta

Opintojakso vahvistaa seuraavia työelämävalmiuksia: luovuus, moniammatillisuus, ongelmanratkaisutaidot, tieto- ja viestintätekniikan taidot ja viestintätaidot.

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 26 op

Moodlesta seuraat pääasiassa

 • meneillään olevan kurssin foorumia sekä foorumeja
 • "Ryhmäsi oma keskustelualue/Tiedotukset"ja
 • "Ryhmäsi tärkeät tiedotukset".

Lue ensin Moodlen lyhyet käyttöohjeet. Sivun yläosassa on Turun ryhmän kokoontumisten aikataulu.


 • Teacher: Kimmo Tarkkanen

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 26 op

Moodlesta seuraat pääasiassa

 • meneillään olevan kurssin foorumia sekä foorumeja
 • "Ryhmäsi oma keskustelupalsta"ja
 • "Ryhmäsi tärkeät tiedotukset".

Lue ensin Moodlen lyhyet käyttöohjeet. Sivun yläosassa on Turun ryhmän kokoontumisten aikataulu.

 • Teacher: Kimmo Tarkkanen