Tekoälyakatemian toimintaan liittyvät kurssit

FILY1079 Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä 3 op 

Opintojaksolla syvennytään yleisen tekoälyn ja/tai vahvan tekoälyn edellytyksiin suhteessa keskeisiin filosofisiin, neurobiologisiin sekä laskennallisiin mielenteorioihin. Näitä teemoja käsitellään rikkaassa teoreettisessa kontekstissa, mukaan lukien kysymykset simulaatioiden luonteesta, representaation sisällön määrittymisestä, sekä emootioiden luonteesta ja toteutuksesta tekoälyjärjestelmissä. Opintojaksolla tarkastellaan myös kehityspsykologian inspiroimia esimerkkejä itseoppivista roboteista ja kysymystä siitä, missä määrin yleinen tekoäly voisi (ja tulisi) muistuttaa ihmismieltä. 

Suoritustavat

Lyhyet kirjoitustehtävät sekä tentti 

Toteutustavat

Luento-opetus keväällä, oheislukemisto. 

Lisätiedot 

Opintojakso järjestetään keväällä 2022. Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen Pepissä. 


Teköäly diagnostiikan, lääkekehityksen ja kuvantamisen palveluksessa (2op) 2021 (BIOT3009)


Osaamistavoitteet:
Kurssin aikana opiskelija tutustuu tekoälyn avaamiin mahdollisuuksiin modernissa lääketieteellisessä tutkimuksessa ja diagnostiikassa. Hän ymmärtää, miten tekoälyn avulla voidaan yhdistää erityyppisistä lähteistä tulevia aineistoja (esim. kuvantaminen, potilaskertomukset, laboratoriotutkimukset) ja löytää syväoppimisen keinoin kokonaan uusia vastaavuussuhteita. Opiskelija osaa soveltaa tekoälystä aiemmin oppimaansa tietoa ymmärtääkseen, miten tekoäly mahdollistaa tutkimuksissa syntyvien suurten tietomäärien sujuvan hallinnan ja hyödyntämisen.

Sisältö:
Kurssilla käsitellään mm. genomitietoon ja kuvantamisaineistojen käsittelyyn liittyviä tekoälyn sovelluksia, joita hyödynnetään biopankkitoiminnassa ja digitaalisessa patologiassa. Perehdytään myös siihen, miten tekoäly on mukana lääketieteellisiä tietoaineistoja käyttävässä instrumentaation kehityksessä. Lisäksi tutustutaan tekoälyn käyttöön uusien lääkeaineiden kehitystyössä. Tekoälyn avulla voidaan ennustaa lääkeaihioiden molekyylitason vuorovaikutuksia lääkekehityskohteen kanssa, luoda uusia lääkeaihioita ja ennakoida lääkkeiden käyttäytymistä elimistössä.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely 45h, pakolliset luennot 6x1,5 h

Toteutustavat: Materiaalit ja etukäteistehtävät verkossa, luennot

Lisätiedot: Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen Pepissä.

Jos kurssilla ei ole kiintiötä, ilmoittautuminen päättyy samana päivänä, kun kurssi alkaa. Mikäli kurssilla on kiintiö, ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen opintojen alkua. Tällöin etusijalla ovat Tekoälyakatemian opiskelijoiksi valitut sekä ne opiskelijat, joille kurssi on merkitty henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa pakolliseksi. Kiintiöiden salliessa mukaan otetaan muita opiskelijoita.

Luennoilla on käytössä etäseuranta ja tallennus.

Järjestetään myös avoimena yliopisto-opetuksena.

Esitietovaatimukset:
Johdatus tekoälyyn/Tekoälyn perusteet -kurssi suoritettuna tai vastaavat tiedot. (esim. kirjallinen todistus, että on suorittanut Helsingin Yliopiston verkkokurssin Elements of AI)

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: Hyväksytysti suoritetut tehtävät verkossa, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen

Vastuuopettaja: Laura Mairinoja laura.j.mairinoja@utu.fi

Populaarikulttuurin kuvastoilla ja populaareilla esittelyillä on vahva asema siinä, miten tekoälystä keskustellaan ja millaiseksi sen merkitys nyt ja tulevaisuudessa kuvitellaan. Kurssilla käydään läpi ajattelevien koneiden, verkkojen ja robottien populaarikulttuurista historiaa keskittyen erityisesti vaikutusvaltaisiin tekoälyn populaarikuvitelmiin ja niiden myöhempään perintöön sekä käyttöön nykykeskusteluissa Suomessa ja kansainvälisesti.

The course is studied independently. There are no lectures. What you have to do is the following: 

1) read the materials

2) take the exam

Thats it!

The required readings are included below. You'll sit an electronic exam on exam.utu.fi. Questions will be based on this material. Due to the nature of the exam, it is highly recommended that you read all the materials carefully.